ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน

คำชี้แจง

  • การเข้าสู่ระบบให้ใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่มี Username เข้าระบบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  • ระบบสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งการจ่ายเงินเดือนได้ โดยใช้งานคู่กับโปรแกรม Adobe Acrobat
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ได้ที่นี่ Download

 

เข้าสู่ระบบ
 
       
  Username  
  Password  
     
 
       
       

 

     

สำหรับการเข้าสู่ระบบ
ให้บุคลากรทุกท่านใช้รหัสประจำตัวประชาชนในช่อง Username และ Password
และท่านสามารถเปลี่ยนแปลง Password ตนเองได้อีกครั้งในระบบ
ฝ่ายการเงิน กองคลัง ศูนย์กลางฯ โทรศัพท์ #2110
แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส. โทรศัพท์ #2887
ฝ่ายการเงิน งานบริหารแผนและการคลัง วิทยาเขตขอนแก่น โทรศัพท์ 043-283700-2 #1121
ฝ่ายการเงิน งานบริหารแผนและการคลัง วิทยาเขตสกลนคร โทรศัพท์ 0-4273-4724 #1118
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน