ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน

คำชี้แจง

  • การเข้าสู่ระบบให้ใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่มี Username เข้าระบบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  • ระบบสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งการจ่ายเงินเดือนได้ โดยใช้งานคู่กับโปรแกรม Adobe Acrobat
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download

 

เข้าสู่ระบบ
 
       
  Username  
  Password  
     
 
       
       

 

   

"

"


สำหรับการเข้าสู่ระบบ
ให้บุคลากรทุกท่านใช้รหัสประจำตัวประชาชนในช่อง Username และ Password
และท่านสามารถเปลี่ยนแปลง Password ตนเองได้อีกครั้งในระบบ


ฝ่ายการเงิน กองคลัง ศูนย์กลางฯ โทรศัพท์ #2110
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน ศูนย์กลางฯ โทรศัพท์ #2460
ฝ่ายการเงิน กองบริหารแผนและการคลัง วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-2822
ฝ่ายการเงิน กองบริหารแผนและการคลัง วิทยาเขตสกลนคร โทรศัพท์ 0-4273-4724 #1118
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน